Ministranci kolejnych stopni w Katedrze

Czyli od kandydata do ministranta ołtarza

Od kilku lat w katedrze siedleckiej praca z ministrantami opiera się o system stopni ministranckich, zaproponowany jeszcze przez ks. Franciszka Blachnickiego, inicjatora ruchu Światło-Życie.
Każdego roku formacyjnego ministranci po spełnieniu wymaganych warunków są promowani na kolejne stopnie. 

Poszczególne stopnie różnią się strojem oraz możliwością spełniania funkcji liturgicznych. Na kadym stopniu podejmowana jest inna tematyka spotkań formacyjnych. Wytyczne programowe zostały ustalone w Dyrektorium Służby Liturgicznej dla całej Polski.

obłóczyny choralisty


Choralista
to ważny stopień formacji ministranckiej. Najważniejszą funkcją choralisty jest dawanie znaków dzwonkami. Czyni to podczas wyjścia z zakrystii, trzykrotnie dzwoniąc dzwonkiem, który wisi przy drzwiach zakrystii. Oprócz tego uderza w gong i dzwoni dzwonkami w czasie Eucharystii. W czasie formacji choralista uczy się śpiewu oraz odpowiedzi na wezwania kapłana podczas Mszy Świętej.

Choraliści służą przy przy ołtarzu w białej komży i czerwonej pelerynie.

  

Obłóczyny ministranta światła


Ministrant światła
jest świadkiem Chrystusa, niosąc Jego światło. Na zbiórkach w szczególny sposób zagłębia się w symbolikę światła. Chrystus bowiem został zapowiadany jako Światłość. Sam również nazywał siebie Światłością świata. Do obowiązków ministrantów światła należy noszenie świec podczas procesji oraz w czasie odczytywania Ewangelii.

Ministrant światła służy w czerwonej albie, przepasanej czerwonym  paskiem, w komży.

 

 

Nowi ministranci księgi


Ministrant księgi
odpowiedzialny jest za wszelkie księgi liturgiczne używane podczas Mszy Świętej oraz nabożeństw. Przed liturgią do jego obowiązków należy zaznaczenie odpowiednich czytań w lekcjonarzu, przygotowanie Ewangeliarza oraz Mszału. Podczas Mszy Świętej podaje Mszał kapłanowi sprawującemu Eucharystię. Musi więc znać dokładnie układ i rozmieszczenie tekstów.

Ministrant księgi  służy w czerwonej albie, przepasanej filetowym paskiem, w komży.

 

 

Ministrant ołtarza z zielonym paskiem


Ministrant ołtarza służy kapłanowi przez przynoszenie i podawanie darów oraz wcześniejsze ich przygotowanie. Dlatego też na zbiórkach formacyjnych poznaje wszystkie naczynia oraz szaty liturgiczne. Troszczy się również o to, aby były one otoczone wielkim szacunkiem.

Ministrant ołtarza służy w czerwonej albie, przepasanej zielonym paskiem, w komży.

 

 

 

 Praca z ministrantami niewątpliwie zajmuje wiele duszpasterskiego czasu. Jest jednak o tyle wdzięczna, że to co zostanie ukształtowane jak miłość do Boga i do liturgii Kościoła pozsotaje wartością niezbywalną na zawsze w sercu młdego chłopaka. 

Zapraszamy do galerii zdjęć, dzięki uprzejmości p. Romana Sikorskiego. 

xTK, DDSL
Do świętej
przystępuję służby

Chcę ją dobrze pełnić
Jak zostać ministrantem?